Prawo patentowe to dział prawa własności intelektualnej, który zajmuje się ochroną wynalazków. Jego głównym celem jest zapewnienie wynalazcom prawa do korzystania z wyłączności na swoje wynalazki na określony czas, co w zamian motywuje do innowacji i postępu technologicznego.

Oto kluczowe aspekty prawa patentowego:

 1. Definicja patentu: Patent jest prawnym dokumentem udzielanym przez organ państwowy (np. urząd patentowy), który daje wynalazcy lub jego prawnemu następcy wyłączne prawa do wykorzystywania wynalazku przez ograniczony czas, zwykle do 20 lat,

 1. Wymagania dla uzyskania patentu: aby wynalazek mógł być opatentowany, musi spełniać trzy podstawowe kryteria: nowość (wynalazek nie może być częścią stanu techniki), poziom wynalazczości (wynalazek musi być niestandardowy dla eksperta w danej dziedzinie) oraz przydatność przemysłową (możliwość zastosowania wynalazku w przemyśle),

 1. Proces ubiegania się o patent: proces ten obejmuje złożenie szczegółowego opisu wynalazku w odpowiednim urzędzie patentowym, który następnie przeprowadza badanie pod kątem spełnienia kryteriów patentowalności. Po pozytywnej ocenie wynalazku i przejściu procedury formalnej, patent jest udzielany,

 1. Ochrona patentowa: patent zapewnia wynalazcy wyłączność na korzystanie z wynalazku, co oznacza, że bez zgody wynalazcy, nikt inny nie może produkować, używać, sprzedawać ani importować opatentowanego produktu lub procesu. Wynalazca może również licencjonować swój patent innym podmiotom,

 1. Zakres terytorialny: patenty mają charakter terytorialny, co oznacza, że ochrona patentowa obowiązuje tylko w kraju (lub krajach), w których patent został udzielony. Istnieją jednak międzynarodowe umowy, takie jak PCT (Patent Cooperation Treaty), ułatwiające ubieganie się o patenty w wielu krajach jednocześnie, prawo patentowe zawiera pewne wyjątki i ograniczenia, takie jak użytek własny do celów niekomercyjnych, eksperymenty na opatentowanym wynalazku, czy przygotowanie leków na indywidualne zamówienie w aptekach. Chociaż wynalazcy otrzymują wyłączność na swoje wynalazki, są zobowiązani ujawnić szczegóły techniczne swojego wynalazku, co przyczynia się do ogólnego postępu technologicznego. Ponadto, po wygaśnięciu patentu, wynalazek wchodzi do domeny publicznej, cooznacza, że każdy może z niego korzystać.DALL·E 2024 03 22 14.19.15 Imagine A Dynamic And Engaging Scene That Visualizes The Essence Of Innovation And The Excitement Of Obtaining A Patent. The Foreground Shows A Bright

Prawo patentowe odgrywa kluczową rolę w promowaniu innowacji i inwestycji w badania i rozwój, jednocześnie zapewniając, że wynalazki mogą być udostępniane publicznie po upływie okresu ochrony patentowej. Jest to zatem istotny element systemu prawnego, który wspiera zarówno rozwój gospodarczy, jak i technologiczny.

 

Jak wygląda procedura uzyskiwania patentu w Polsce?

Ochrona patentowa w Polsce jest procesem, który umożliwia zabezpieczenie wynalazków i innowacji. Główne kroki i wskazówki dotyczące tego procesu obejmują:

 1. Zgłoszenie patentowe: pierwszym krokiem jest zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP. W zgłoszeniu należy szczegółowo opisać wynalazek i jego zastosowanie. Opłata za zgłoszenie wynalazku w Polsce może sięgać kilkuset złotych.

 1. Postępowanie patentowe dzieli się po zarejestrowaniu wniosku na następujące etapy:

 • Przyznanie zgłoszeniu daty, po uprzednim sprawdzeniu wniosku,
 • Wstępna ocena zgłoszenia oraz jego klasyfikacja,
 • Badanie wniosku pod kątem formalnoprawnym, istnieje wówczas możliwość wzywania wnioskodawcy do uzupełniania braków pod rygorem umorzenia,
 • Badanie ewentualnych naruszeń art. 28 i 29 ustawy Prawo własności przemysłowej, badanie czy zgłoszenie nie zawiera rozwiązania niebędącego wynalazkiem,
 • Ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o zgłodzeniu wynalazku lub wzoru patentowego, po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu lub prawa ochronnego. Na wniosek zgłaszającego ogłoszenie może nastąpić wcześniej,
 • Badanie merytoryczne zgłoszenia, czyli ocena zdolności patentowej rozwiązania, ocena zdolności ochronnej. Badanie takie może zakończyć się wydaniem decyzji  o udzieleniu prawa wyłącznego lub decyzji o odmowie udzielenia prawa wyłącznego, ewentualnie decyzji o umorzeniu postępowania patentowego,
 • Zgłaszający wniosek może w trakcie rozpatrywania zgłoszenia lub w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu, złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy, jeżeli dany wynalazekma również cechy wzoru użytkowego

 1. Ochrona patentowa za granicą: wynalazek można chronić także poza granicami Polski, korzystając z procedury Patent Cooperation Treaty (PCT). Po pierwszym zgłoszeniu w Polsce masz 12 miesięcy na zdecydowanie, w których krajach chcesz chronić wynalazek. Rzecznik patentowy może pomóc w złożeniu odpowiednich zgłoszeń międzynarodowych,

Oprócz patentu istnieją inne sposoby ochrony własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie (np. dla oprogramowania), tajemnica przedsiębiorstwa, umowy o zachowaniu poufności, umowy o zakazie konkurencji, zastrzeżenia wzoru użytkowego, zastrzeżenia znaku towarowego oraz ochrona wzorów przemysłowych.

Posiadanie patentu może uwiarygodnić firmę jako producenta i dostawcę rozwiązania, szczególnie na nowych rynkach. Patent może również służyć jako narzędzie biznesowe, umożliwiając ominięcie ograniczeń wynikających z praw wyłącznych innych firm.

Jak wygląda procedura uzyskiwania patentu międzynarodowo?

Procedura PCT (Patent Cooperation Treaty) jest międzynarodowym systemem, który ułatwia ubieganie się o ochronę patentową dla wynalazków w wielu krajach jednocześnie. Jest to realizowane poprzez złożenie jednego „międzynarodowego” wniosku patentowego, zamiast składania oddzielnych wniosków krajowych lub regionalnych.

Faza międzynarodowa

W tej fazie składa się międzynarodowy wniosek patentowy w jednym z urzędów patentowych państw-stron PCT, co ma na celu uzyskanie tymczasowej ochrony patentowej. Wniosek taki nie prowadzi do przyznania międzynarodowego patentu, ale jest traktowany jak regularny krajowy wniosek w każdym z wyznaczonych państw.

Faza krajowa

Po zakończeniu fazy międzynarodowej, wniosek przechodzi do fazy krajowej i regionalnej, w której to prawa są kontynuowane poprzez składanie niezbędnych dokumentów w urzędach patentowych poszczególnych państw-stron PCT. W tej fazie każdy urząd patentowy bada wniosek zgodnie z lokalnym prawem patentowym.

W ramach procedury PCT przeprowadza się międzynarodowe poszukiwanie najważniejszych dokumentów dotyczących zgłoszonego wynalazku oraz sporządza się opinię na temat jego patentowalności. Wnioskodawcy PCT zwykle płacą trzy rodzaje opłat:

 1. międzynarodową opłatę zgłoszeniową,
 2. opłatę za poszukiwanie,
 3. małą opłatę przesyłową.

Większość wniosków PCT jest składana elektronicznie. Składanie wniosków elektronicznie często uprawnia do obniżek opłat PCT.

Główne zalety procedury PCT to możliwość złożenia jednego wniosku zamiast wielu oddzielnych wniosków krajowych, lepsze zarządzanie portfelem patentowym, unikanie niepotrzebnych wydatków oraz odroczenie procedur krajowych. Procedura PCT umożliwia uzyskanie dodatkowych 18 miesięcy (lub zwykle 30 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia patentowego) przed rozpoczęciem procedur krajowych w poszczególnych urzędach patentowych.

Wniosek PCT ma efekt krajowego zgłoszenia patentowego w każdym z państw-stron, umożliwiając dalsze procedury w celu uzyskania patentu w tych krajach.

DALL·E 2024 03 22 14.19.21 A Creative And Colorful Depiction Of The Journey To Obtaining A Patent Illustrated As A Vibrant Board Game. The Game Path Starts With An Inventor Hav